top of page

LÜTFEN DİGİTUS TEKNOLOJİ A.Ş. YE AİT “MIRO-COLOR GAME“ MOBİL OYUNUNU İNDİRMEDEN VE/VEYA OYNAMADAN ÖNCE AŞAĞIDA YER ALAN KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUYUNUZ.  OYUNU İNDİREREK VE/VEYA OYNAYARAK İŞBU SÖZLEŞME’NİN ŞARTLARINA TABİ OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 
MIRO - COLOR GAME KULLANICI SÖZLEŞMESİ
 


1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. İşbu Sözleşme’nin konusu;
Digitus Teknoloji A.Ş. bilgileri kullanılarak ve mobil platformlar (AppStore, Google Play dahil fakat sınırlı olmaksızın) üzerinden erişim olanağı sunulan, DİGİTUS TEKNOLOJİ A.Ş. ’ye ait olan “MIRO” isimli oyun (Kısaca: “Oyun” olarak anılacaktır) ve içerdiği her nevi içerik ve/veya hizmetin, (Kısaca: “İçerik” olarak anılacaktır) ve Kullanıcı ile Oyun’un yayıncısı olan DİGİTUS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ. (Kısaca “DİGİTUS” olarak anılacaktır) arasında Oyun’un kullanılmasının ve/veya içerdiği her nevi içerik ve/veya hizmetten doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.
Oyun sadece eğlence amacıyla kullanılabilir. Oyun’un ticari amaçlarla, gelir elde etmek maksadıyla veya diğer benzer bir hedefe matuf şekilde kullanımı veya erişim sağlanması mümkün değildir. Kullanıcı sunulan Oyun ve içerdiği her nevi hizmet ve içerikleri sadece ticari olmayan şekilde ve kişisel kullanımın için kullanabileceğini kabul eder.
1.2. DİGİTUS , bu Sözleşme’nin içerdiği şartları teknolojik sebeplerle, yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin yeni yükümlülükler getirmesi sebebiyle, Oyun’un geliştirilmesi ve/veya Oyun’la bağlantılı sunulan ürün veya hizmetlerde oluşan güncelleme, yeni ürün veya hizmet sunumu yahut buna benzer sebeplerle her zaman, kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme’nin güncellenmiş versiyonunu mobil platformların mobil mağaza ve/veya marketleri üzerinden makul süre içerisinde paylaşacaktır. Bu bağlamda, Kullanıcı, Oyun’u kullanmadan/oynamadan önce her defasında işbu Sözleşme’yi kontrol etmekle yükümlü olup yapılan değişiklik/güncellemeleri kabul etmediği takdirde derhal Oyun’a erişimini durdurma ve/veya Oyun’u kullanmamakla mükelleftir. Yapılan değişiklik/güncellemeler sonrasında Oyun’un kullanılmaya devam edilmesi işbu Sözleşme’nin güncellenmiş halinin kabul edildiği anlamına gelir.


2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
2.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafları DİGİTUS  ve “Kullanıcı”dır.
2.2. Bu Sözleşme’de Kullanıcı ve DİGİTUS  ayrı ayrı olarak ve tek başına “Kullanıcı” ve “DİGİTUS ” şeklinde; birlikte ise “Taraflar” olarak anılır ve adlandırılır.
2.3. “Kullanıcı”: Hesap oluşturarak veya oluşturmaksızın erişim sağlayarak, mobil platformlar üzerinden sunulan Oyun’u ve içerdiği herhangi bir içerik ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade etmek amacıyla kullanılır. Kullanıcı sıfat, hak ve yükümlülükleri, yetkisiz erişim hali ayrık ve yukarıda tanzim edilen şartlara tabi olmak üzere değerlendirilir.
2.4. Kullanıcı’nın, Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişiye geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler DİGİTUS  tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.
2.5. Kullanıcı dışındaki diğer kişilere hesap kullandırma eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden DİGİTUS’a karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.
2.6. Yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.
2.7. Kullanıcı bir üste bende konu mezkur yasal yaptırım riskini bildiğini ve sonuçlarını hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden üstelendiğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu Sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden DİGİTUS’a karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu Sözleşme’nin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir.
2.8. Yetkisiz erişim ve yetkisiz şekilde başkasına ait hesap kullanımı, kullanımı gerçekleştirene bu Sözleşme anlamında Kullanıcı’ya tanınan hakları ve sıfatı sağlamaz. Aksine mezkur eylemleri icra edenler, DİGİTUS’a karşı bu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya yüklediği yükümlülüklere tabi tutulacaklarını Kullanıcı ile birlikte kabul ve taahhüt etmiş addedilir.
2.9. İşbu Sözleşme Taraflar’ın arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi, herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun DİGİTUS’dan Kullanıcı’ya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.


3.SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ
3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, hesap oluşturarak veya oluşturmaktasızın, mobil platformlar üzerinden Oyun’u, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın indirdiği ve/veya oynadığı andan itibaren hukuken Taraflar’ı bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlamış ve onaylamış addedilderek yürürlük kazanmış olur.
3.2. İşbu Sözleşme 3.1. hükmünde tanzim edilen şekilde ve anda kurulduktan sonra Kullanıcı’nın erişim sağladığı zaman aralıkları ve süreleri dikkate alınmaksızın, Kullanıcı’nın Oyun ve içerdiği her nevi içerik ve/veya hizmetten her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca hukuken bağlayıcı şekilde yürürlükte kalır.
3.3. Kullanıcı, bu Sözleşme’nin yürürlüğünü; Oyun’a ilişkin kullanımlarına son vermesi, Oyun’la bağlantılı tüm içerikleri ve/veya varsa Kullanıcı hesabını silmesi ile sona erdirebilir. Bu halde, Kullanıcı hesabını ve hesabı ile ilişkilendirilmiş olan tüm verileri (o zamana kadar eriştiği seviye, sanal eşya ve/veya paraları dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) kaybeder. DİGİTUS, Kullanıcı’nın, bu Sözleşme koşullarından herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcı’nın hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşme’yi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.


4. MÜLKİYET
4.1. Oyun ve içerdiği her nevi hizmet ve içerik bizzat ve tek başına DİGİTUS TEKNOLOJİ A.Ş.’ye aittir.
4.2. Kullanıcı tarafından DİGİTUS tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun şekilde edinimi gerçekleştirilen hiçbir içerik Kullanıcı’ya bunların üzerinde mülkiyet hakkı vermez.  Kullanıcı’nın mobil platformlar üzerinden erişim veya edinim sağladığı, yahut kullandığı Oyun ve içerdiği her nevi içerik veya hizmet DİGİTUS’ın münhasır mülkiyetindedir. Bu bende konu her nevi içeriğin/hizmetin kullanım süreleri, geçerlilik süreleri ve kullanımının sonlandırılmasına ilişkin karar verme hak ve yetkisiz münhasıran DİGİTUS’a aittir.
4.3. Kullanıcı, Oyun ve içerdiği her nevi içerik veya hizmet bakımından usulüne uygun edinilmiş olmak şartıyla yalnızca münhasır olmayan, devredilmeyen, alt-lisans verilemeyen, kişisel, iptali mümkün, ticari olmayan, yalnızca eğlence amacıyla kullanılabilen kullanım lisansı verildiğini bilir, kabul ve taahhüt eder.
4.4. Oyun ve içerdiği her nevi hizmet veya içeriklerin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, DİGİTUS tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Buna aykırı kullanımların DİGİTUS tarafından tespit edilmesi, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.
4.5. Kullanıcı’nın, Oyun ve içerdiği her nevi içerik/hizmeti kullanım hakkı, ilgili içeriğin/hizmetin kullanım şartlarına tabi şekilde münhasıran edinimi gerçekleştiren Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı’nın bu bende konu şekilde edindiği içerikleri ticarete konu etmesi, gelir elde etme amacıyla kullanması, üçüncü kişilere kullandırması hallerinde DİGİTUS’a karşı ilgili içerikten ötürü herhangi bir talepte bulunması mümkün değildir.
4.6. Kullanıcı, Oyun ve içerdiği her nevi içerikten/hizmetten sadece ilgili içeriğin/hizmetin sunulma ve edinilme amacıyla istifade eder. Kullanıcı’nın, bu bende konu şekilde edindiği içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, dağıtması, yayması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı, mezkur eylemlerde bulunması halinde bu eylemlerin hukuka aykırı olarak değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal inceleme, takip, soruşturma ve diğer işlem süreçlerinin tatbik edilebileceğini bilir ve kabul eder.


5.ERİŞİM SAĞLANAN DİĞER İÇERİKLERİN MÜLKİYETİ
5.1. Oyun üzerinden üçüncü kişi veya kurumlara ait reklamlar dahil her nevi dijital ortam, web Sitesi, ürün veya içeriklere erişim sağlanması mümkün olabilir. Kullanıcı ise bu bende konu şekilde  kendisine veya üçüncü kişilere ait içeriklere harici veya dahili şekilde erişim sağlanmasına yahut bunların Oyun üzerinden veya Kullanıcı hesaplarından yayınlanmasına yönelik eylem veya işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.2. Oyun üzerinden hangi tür üçüncü kişi içeriğine erişim sağlanabileceğini süre ve konu sınırlaması olmaksızın DİGİTUS tek başına belirleme hak ve yetkisini haizdir.
5.3. Oyun üzerinden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi içeriklerinin Oyun içinden veya dışından erişime, yönlendirmeye veya başka usullere tabi şekilde erişilebilir kılınması gibi tüm yöntem ve usuller bu bent kapsamında değerlendirilerek bu hususların tümüne dair tasarrufta bulunma yetkisi tek başına DİGİTUS’a aitttir. Ancak reklamlar dahil her nevi üçüncü kişi içeriğinden kaynaklanan sorumluluk, bunların tabi oldukları kullanım koşulları ve kullanım yahut erişimin yol açtığı her nevi sonuç sadece sahiplerinin sorumluluğundadır.
5.4. Oyun üzerinden reklamlar vasıtasıyla olanlar dahil olmak üzere, erişim olanağı tanınan üçüncü kişi veya kurumlara ait içerik ve diğer fikri yahut öteki mülkiyet hakkına konu unsurların, içeriklerin veya yayınların kullanımından kaynaklanan mükellefiyet ve mülkiyet sahiplerine aittir.
5.5. Oyun üzerinden erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişilere ait içeriklere erişim sağlamak veya bunu kullanmamak Kullanıcı’nın tasarrufuna tabidir. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. DİGİTUS, erişim sağlanan reklamlar dahil işbu üçüncü kişilere ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığı gibi bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık DİGİTUS’a karşı ileri sürülemez.


6. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU
6.1. Oyun üzerinden, Kullanıcı tarafından her ne suretle olursa olsun erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi veya kurumlara ait olan bu bende konu içerik ve yayınlardan ötürü; DİGİTUS’a karşı Kullanıcı tarafından doğrudan, dolaylı, tek başına ve hak sahipleri ile birlikte herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez, sorumluluk tevcih edilemez. Kullanıcı, Oyun üzerinden her ne suretle olursa olsun erişim sağladığı reklamlar dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın 3. kişi veya kurumlara ait içerik ve yayınlardan kaynaklanan hiçbir hukuki sorumluluğunun DİGİTUS’a ait olmadığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.
6.2. Kullanıcı, sunulan ve fikri mülkiyet, marka, tasarım ve diğer yasal düzenlemelerince korunan ve genel olarak telif hakları DİGİTUS’a ait olan Oyun ve içerdiği her nevi hizmet/içeriklerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.
6.3. Bu Sözleşme’ye konu hükümleri kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcı’nın, Oyun ve içerdiği her nevi içerik veya hizmeti kullanmaması/oynamaması veya bu fiilleri gerçekleştirmeye yönelik bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durum Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye konu hükümleri kabul iradesini DİGİTUS’a iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur.
6.4. Kullanıcıların Oyun üzerinden içerik oluşturup yayınlanmasından münhasıran ilgili içeriği oluşturan ve yayınlayan kişi veya kişiler tek başlarına ve tamamından sorumlu olup bu nevi içeriklerden ötürü DİGİTUS’a sorumluluk tevcih edilemez.


7. FİKRİ HAKLAR
7.1. DİGİTUS tarafından Oyun’da yer alan/Oyun’la bağlantılı olan tüm markalar ve diğer işaretler yetkili bölgesel veya uluslararası resmi makamlar nezdinde tescil edilerek veya ayırt edici karakterleri ile kullanılmak suretiyle yahut kullanımla ayırt edicilik kazanmış şekilde DİGİTUS’ın münhasır mülkiyetindedir.
7.2. İşbu Sözleşme Kullanıcı’ya ve/veya diğer üçüncü kişilere DİGİTUS’ın münhasır mülkiyetinde olan 7.1. bendinde mezkur unsur ve işaretler üzerinde herhangi bir kısmi veya bütünsel hak sahipliği kazandırmaz; Kullanıcı yalnızca Oyun ve içerdiği her nevi içerik veya hizmet bakımından Madde 4.3.’de belirtildiği üzere sınırlı kullanım hakkına sahiptir.
7.3. Kullanıcı, Oyun ve içerdiği her nevi içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olduğunu ve bu bentte sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamının, bu Sözleşme’de sayılan istisnalar hariç olmak üzere, bizatihi ve münhasıran DİGİTUS’ın mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder.
7.4. DİGİTUS 7.1, 7.2, 7.3 bentlerinde sayılı tüm varlıkların üzerinde her nevi tek taraflı tasarruf hakkını haizdir.
7.5. DİGİTUS’ın Oyun kapsamında sunduğu tüm hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Bu gibi haller bakımından Kullanıcı, DİGİTUS’a karşı herhangi bir hakkının veya talepte bulunma yetkisinin bulunmadığını kabul eder.
7.6. DİGİTUS Oyun ve içerdiği her nevi hizmet veya içeriklerin sabit veya kesintisizliğini taahhüt etmemektedir. Bu durum DİGİTUS’ın Oyun ve bağlantılı içerik ve hizmetlere dair işaretlerin veya markaların üzerindeki hak sahipliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bir husus olarak değerlendirilemez.
7.7. Oyun ve içerdiği her nevi yayın, içerik ve diğer unsurların bir kısmında veya tamamında geçici veya sürekli değişikliklerin yapılması durumunda Kullanıcıların DİGİTUS’a karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.
7.8. Kullanıcı, bu maddede sayılan varlıkların ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunma hak ve ehliyetinin tamamının DİGİTUS’ın tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul eder.
7.9. DİGİTUS tarafından sunulan Oyun ve/veya bununla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerine erişim sağlayan, bunları kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır.
7.10. Kullanıcı, Sözleşme’nin yanı sıra bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Savaş Meydanı Gizlilik İlkeleri’ni de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece, Kullanıcı Oyun ve içerdiği her nevi içerik veya hizmetten istifade ettiği sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette DİGİTUS’a rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul ederler.
7.11. Kullanıcı, Oyun’u, Oyun’un işleyişini, içerdiği her nevi hizmet ve içeriklerini ihlal etmemeyi, boşluklardan yararlanmamayı, işleyişini bozmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda çevirmemeyi, tersine çevirmemeyi ya da sair bir biçimde tahrif etmemeyi ya da bu konularda bir başkasını teşvik ve başkalarına yardım etmemeyi kabul eder.


8. ERİŞİM VE SINIRLANDIRILMASI
8.1. Oyun’un işbu Sözleşme şartlarına aykırı kullanılması halinde DİGİTUS Kullanıcı’nın Oyun ve içerdiği hizmet ve içeriklerine erişimini geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir.
8.2. DİGİTUS’ın 8.1’deki şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcı’nın bu işleme mukabil herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Oyun ve içerdiği her nevi hizmeti/çeriğin kullanımı sırasında Kullanıcı’nın zilyetliğine giren lisanslar dahil Oyun’la bağlantılı her nevi materyalin Kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir.
8.3. Kullanıcı, Oyun ve içerdiği her nevi içerik veya hizmetlerden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, Kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak DİGİTUS aleyhine veya DİGİTUS’a karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi durumun tespiti halinde DİGİTUS 8.1 maddesindeki şekilde işlem yapabilir.
8.4. Kullanıcı, Oyun ve içerdiği her nevi içerik/hizmetlere erişim sağlamak amacıyla kullandığı hesap bilgilerinin ve hesap dahilinde oluşturulan sanal eşyanın, hesap bakiyesinin, hesap karakterinin ve diğer hesap özelliklerinin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Bu bentte sayılan tüm varlıklar Kullanıcı’ya Oyun’un amacı olan eğlence maksadıyla sunulur. Ticari kullanım gayesi içermez. Bahis, kumar vb. yasa dışı amaçlarla kullanılamaz.
8.5. Kullanıcı, Oyun ve bağlantılı tüm içeriklerin ve hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.
8.6. Kullanıcı, Oyun ve bağlantılı her nevi hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, Oyun ve içerdiği her nevi içerik/hizmetlere ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Oyun ve içerdiği her nevi içerik/hizmetler ile Oyun’un yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve DİGİTUS’ın arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya Oyun ve içerdiği her nevi içerik/hizmetler hakkındaki bilgileri kaydetmek için Oyun ve içerdiği her nevi içerik/hizmetler tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak bunlar hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda DİGİTUS tarafından 8.1. bendindeki yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.
8.7. Mobil platformlar üzerinden indirilen Oyun ve içerdiği her nevi içerik veya kod yahut diğer unsur veya veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslararası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Buna aykırı her nevi kullanımın, sayılan düzenlemeler kapsamında cezai ve hukuki takibata konu edilebileceğini Kullanıcı bilir ve kabul eder.


9. KULLANICI BAĞLANTI VE DONANIMI
9.1. Oyun ve içerdiği her nevi içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Kullanıcı mobil ortamda Oyunu ve içerdiği her nevi içerik veya hizmetleri kullanması/oynaması sebebiyle bunlara özgü bazı ücretlendirmeleri ödemeye tabi tutulabilir (İnternet erişim, veri transferi ücretlendirmeleri gibi). Kullanıcı, Oyun’u oynamak/kullanmak amacıyla işbu bende konu ücretlendirmelerin ve bağlantılı vergilerin ödenmesi bakımından tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
9.2. Erişim ve bağlantı için gerekli donanım ve bağlantı alt yapısına sahip olunması ve buna ilişkin gerekliliklerin temini Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir.
Bu hususta DİGİTUS’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.3. İnternet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya Kullanıcı’dan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
9.4. Oyun’la bağlantılı olarak DİGİTUS tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı DİGİTUS tarafından mevcut Kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir.
9.5. Kullanıcı, Oyun ve içerdiği her nevi hizmet ve içeriklerden yararlanırken kullandığı hesaplarının güvenliğinin temini için DİGİTUS tarafından sunulan mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edecektir.
9.6. Kullanıcı, hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyeti bakımından ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde DİGİTUS’a karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
9.7. Oyun ve bağlantılı içerik ve servislerin kullanımı, bunlar için gerekli ve uyumlu cihazları, internet erişimini ve ücretli olabilecek belli yazılımları gerekli kılabileceği gibi bu sayılanların belirli aralıklarla güncellenmesini ve/veya güncelleme durumunda sayılanların performansını etkileyebilir. Bu gibi sebep ve haller DİGİTUS’a karşı herhangi bir talepte bulunulması maksadıyla dayanak olarak değerlendirilemez.


10. SORUMSUZLUK
10.1. Oyun ve bununla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan DİGİTUS sorumlu tutulamaz.
10.2. Kullanıcı, Oyun içerisinde diğer Kullanıcılarla olan her türlü iletişiminden bizzat kendisi sorumludur. Oyun ve bağlantılı içerik veya hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, şiddet veya etnik/ırksal düşmanlığı içeren/teşvik eden içerikler, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Kullanıcı, Oyun ve bağlantılı hizmet ve içeriklerini; hukuka aykırı, rahatsız edici, tehditkar, zararlı, haksız fiil anlamına gelen, hakaret edici, iftira edici, suistimal edici, şiddet içeren, müstehcen, kaba, başkalarının özel hayatına müdahale eden, tacizde bulunan, üçüncü kişilerin fikri veya mülkiyet haklarını ihlal eden, nefret içerikli, ırksal ya da etnik kimlikleri küçük düşürücü ya da diğer biçimlerde sakıncalı içeriklerin aktarılması, yüklenmesi, postalanması, e-posta ile gönderilmesi, iletilmesi, depolanması ya da başka biçimde erişime sunulması amaç ve şekillerinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
10.3. Kullanıcı’nın 10.2 bendine aykırı kullanım durumlarında Kullanıcı DİGİTUS tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile Oyun ve içerdiği her nevi hizmet veya içeriklere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcı’nın yarattığı ilgili içerikleri DİGİTUS tarafından usulüne uygun talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir.
10.4. DİGİTUS söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya Oyun’dan çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.
10.5. Oyun ve içerdiği her nevi içerik ve hizmetleri kullanmak için, Kullanıcı’nın bulunduğu ülke veya bölge bazında yürürlükte olan yasalar uyarınca bu hizmet ve içeriklerden yararlanmaktan, tarih bakımından hangi andan itibaren olduğu fark etmeksizin, men edilmiş olmasının sonuçlarından DİGİTUS sorumlu tutulamaz.


11. HESAP KULLANIMINDA GİZLİLİK
11.1. Kullanıcı, Oyun ve içerdiği her nevi hizmet ve içeriklerden yararlanmak amacıyla sahibi olduğu hesaba erişim yetkilerini sağlayan bilgileri herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmama ve gizli tutma mükellefiyetinin tek başına sorumlusu olduğunu kabul eder; herhangi bir güvenlik ihlalini derhal DİGİTUS’a bildirmeyi taahhüt eder.
11.2. DİGİTUS, Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımından doğan zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı hesap erişim bilgilerini özenle kullanıp koruyacağını kabul eder.
11.3. Kullanıcı Oyun’da hesap açarken, herhangi bir şekilde kayıt yaparken ve Oyun ve içerdiği her nevi içerik ve hizmetleri kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi; kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz tutmak için bunları güncellemeyi kabul eder.
11.4. Kullanıcı, DİGİTUS’ın, Kullanıcı hesaplarını yönetmek için Kullanıcı’nın kayıt bilgilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder. Kullanıcı, kendisinden başka bir kişi için, o kişinin izni olmaksızın, hesap oluşturamayacağını kabul eder, aksi durumun sonuçlarından bizatihi sorumlu tutulacağını taahhüt eder.
11.5. DİGİTUS, Kullanıcı’nın bu maddeye konu taahhütlerine aykırı işlem veya eylemlerinin tespiti halinde ilgili hesaba ve Kullanıcı’ya her nevi yasal teknolojik ve hukuki tedbirleri tatbik etmeye yetkilidir.


12. MUVAFAKAT
12.1. Oyun ve içerdiği her nevi hizmet ve içeriklerle ilgili olarak DİGİTUS. ve DİGİTUS’ın iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcı’ya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yahut bir diğer iletişim aracıyla yapılması Kullanıcı’nın muvafakati ile ve bilgisi ve kabulü dahilinde yapılır. Kullanıcı, DİGİTUS tarafından kendisine yapılan bu bende konu bildirim veya bilgilendirmeleri almak istememesi halinde bu amaçla tahsis edilmiş üyelik ve bildirimden ayrılma talebini DİGİTUS’a iletebilir.
12.2. Kullanıcılar, bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Oyun ve bağlantılı içerik ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.
Kullanıcıları kendilerine bu bende konu şekilde yapılan bilgilendirme veya bildirimlerin devam eden bildirimler için sonlandırılmasını, ilgili bildirimde kendilerine sunulan “Bilgilendirme / Bildirim Listesinden Ayrılmak İstiyorum” seçeneğini işaretleyerek temin edebilirler.


13. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI
KULLANICI, İŞBU SÖZLEŞME’YLE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK KULLANICININ HATASI İLE İLİŞKİLİ ŞEKİLDE VEYA KULLANICI’NIN OYUN VE İÇERDİĞİ HER NEVİ İÇERİK VEYA SERVİSLERİ KULLANIMINDAN YAHUT KÖTÜYE/HATALI KULLANIMINDAN KAYNAKLI BİÇİMDE; SİTE GİZLİLİK İLKELERİ VEYA DİĞER BELGE VE KURAL DÖKÜMANLARINI İHLAL ETMESİNDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN HER NEVİ DAVALAR, İDDİALAR, ZARARLAR, KAYIPLAR, SORUMLULUKLAR VE MASRAFLARA KARŞI, BUNLARIN TAMAMININ BİZZAT VE TEK BAŞINA KENDİSİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞINI VE DİGİTUS’I BU NEVİ GİDERLERDEN MUAF KILACAĞINI KABUL EDER.
 
14. GARANTİDEN MUAFİYET
14.1. DİGİTUS; OYUN VE İÇERDİĞİ HER NEVİ İÇERİK VE HİZMETLERE DAİR KULLANICI’YA YÖNELİK OLARAK; AYIBA, ZAPTA, ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜLKİYETİNE, FİKRİ HAK SAHİPLİĞİNE, DEVAMLILIĞA, DOĞRULUĞUNA, GÜVENİLİRLİĞİNE, KALİTESİNE, KESİNTİSİZLİĞE, İÇERİĞİN OLDUĞUNDAN BAŞKA BİR VASFINA VEYA İÇERİĞİN VARLIĞININ VEYA YAYININ DEVAM ETTİĞİ SÜRENİN DIŞINDA KALAN ZAMAN DİLİMİNE DAİR HERHANGİ BİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMEZ.
14.2. DİGİTUS’IN OYUN VE İÇERDİĞİ HER NEVİ İÇERİK VE SERVİSLER BAKIMINDAN GARANTİ MUAFİYETİNE DAİR YUKARIDAKİ HÜKÜM, DİGİTUS’IN SAYILANLARA DAİR KASITLI EYLEMLERDE BULUNDUĞU, BULUNACAĞI, BU ŞEKİLDE HEDEFLER VE UYGULAMALAR GÖZETTİĞİ YAHUT GÖZETECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ.


15.ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME
15.1. Oyun’la bağlantılı içeriklerin bir kısmı ücretli ve bir kısmı ücretsiz olabilir. İçeriklerden hangisinin, hangi şekilde, hangi süre boyunca, ne şekilde ücretlendirileceğini veya ücretsiz sunulacağını belirleme hak ve yetkisi DİGİTUS’a aittir. Oyun ve içerdiği her nevi içerik ve servislerden ücretsiz olanların, DİGİTUS’ın kararıyla veya DİGİTUS’ın ilgili İçeriğin temininde işbirliği yaptığı kişi veya kurumların taleplerinin neticesinde daha sonra ücretli şekilde sunulması mümkündür. Ücretli şekilde sunulan İçeriklerin de aynı şekilde daha sonra daha düşük ücretle veya ücretsiz şekilde sunulmasına dair karar alma yetkisi DİGİTUS’a aittir. DİGİTUS bu şekilde bir değişikliğin söz konusu olması halinde Kullanıcı’yı Oyun üzerinden yeterli zaman zarfı boyunca kalıcı olacak şekilde bilgilendirir.
15.2. Kullanıcı, Oyun’la bağlantılı ücretli içerik ve hizmetleri yalnızca DİGİTUS’dan edineceğini, üçüncü şahıslardan edinim gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Oyun üzerinden yapılan her nevi Kullanıcı işlemi ve bunların varsa işlem bedelleri Kullanıcı’nın tasarruf ve sorumluluğundadır.
15.3. Kullanıcı ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcı’nın bu ödeme alternatifi seçeneğinin tabi olduğu teknik ve prosedürsel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Oyun ile bağlantılı hizmet veya içeriklerin ücretlendirilmesi, ücretsiz şekilde sunulması veya ücretlerinde değişiklik yapılması hak ve yetkisi bizatihi DİGİTUS’a aittir.
15.4. Kullanıcı’nın bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri Oyun ara yüzü üzerinden banka ve Kullanıcı mobil cihazı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin DİGİTUS tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.
15.5. Oyun ile bağlantılı İçeriklerin edinim ve kullanımında kullanılan OyunParası ve varsa diğer satın alma araçlarının geçerlilik süreleri DİGİTUS tarafından belirlenir, değiştirilir ve düzenlenir.
15.6. OyunParası, Oyun ile bağlantılı içeriklerden ücretli olanların Kullanıcı tarafından usule uygun şekilde temin ve kullanımı mümkün olan Oyun’a özel, üçüncü kişi veya kurumlar tarafından ödeme aracı olarak kabul edilmeyen, elektronik veya sanal para vasfı bulunmayan bir DİGİTUS aracı olup; OyunParası’nın geçerlilik süresi Kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren, Kullanıcı güvenliğinin sağlanması amacıyla, bir (1) yıldır.
Kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde aktive edilmeyen ve/veya kullanılmayan OyunParası bu süreden sonra aktive edilemez ve/veya kullanılamaz.
Bir yılık sürenin sonunda Kullanıcı, kullanılamaz hale gelen OyunParası’nı yeniden aktive etmek ve kullanmak isterse bunun için ilgili OyunParası’nın kendisi tarafından edinildiği tarihi, miktarı, süresinde kullanmama gerekçesini, Kullanıcı ve kimlik bilgilerini DİGİTUS’a www.digitus.com.tr/miro-game , Digitus Sitesi üzerinden yazılı şekilde sunarak aktivasyon talebinde bulunabilir. Bu şekilde bir talebin söz konusu olması halinde Kullanıcı talebini inceleyen DİGİTUS talep ve başvurunun uygun ve şüphe içermeyen bir vasıfta olduğunu tespit ederse talebi kabul edebilir. Kullanıcı’nın bu bende konu aktivasyon talebinde bulunma süresi, en geç, edinim tarihini takip eden 1 yıllık süreden sonraki 1 yıllık süredir.
15.7. Kullanıcı’nın yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden DİGİTUS mesul değildir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde DİGİTUS defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları tatbik edilir.


16.İÇERİK UYGUNLUĞU
16.1. Oyun ve bağlantılı içerik ve servislerin, Kullanıcı yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. DİGİTUS, bahsi geçen İçeriklerin yaş gruplarına gore uygunluğu hakkında bağlayıcı olmamak kaydıyla varsa yetkili resmi makamların yapmış olduğu değerlendirmeleri  www.digitus.com.tr/miro-game Sitesi üzerinden Kullanıcı ile paylaşabilir.
16.2. Kullanıcı’nın yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde; Oyun ve içerdiği her nevi içerik veya hizmetten istifade etmeden evvel, yasal temsilcilerine ilgili Oyun ve bağlantılı içerik ve hizmetleri bildirmesi, bunların kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili İçerikten yararlanması veya Oyun’u oynaması veya oynamaya devam etmesi önemle önerilmektedir.
16.3. Oyun ve bağlantılı her nevi içerik veya hizmette kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan Kullanıcı’nın gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.
16.4. Oyun ve içerdiği her nevi içerik ve hizmetlerden ötürü Kullanıcı’nın diğer kişi veya kurumlar ile arasındaki hiç bir nevi hukuki ilişkinin yahut taahhüdün garanti edilmesi söz konusu olmayıp bu şekilde bir yorumlama biçimi DİGİTUS tarafından reddedilmektedir. DİGİTUS, Kullanıcıların Oyun ile ilgili uhdelerinde bulundurdukları her nevi verinin güvenliğinin sistemsel temini bakımından elinden gelen özen ve çabayı sergiler. Ancak bu durum DİGİTUS’ın Kullanıcı hesaplarından, hesap erişim bilgilerinin güvenliğinden ve diğer bağlantılı içeriklerinden her hal ve şart altında tek başına sınırsız sorumluluğunun bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.
 
17. BAŞLIKLAR VE YORUM
İşbu Sözleşme’de kullanılan madde başlıklarına sadece okuma ve anlaşılma kolaylığı sağlanması amacıyla yer verilmiştir. Madde başlıkları Sözleşme’nin yorumlanmasında dikkate alınmaz ve başka herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.


18. KISMİ GEÇERSİZLİK
İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm tarafların niyetini etkileyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu Sözleşme’nin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.  Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.


19. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK BEYANI
19.1. DİGİTUS, ZAMAN VE SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN; HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA, AKDİ, HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE, OBJEKTİF SORUMLULUK VEYA DİĞER HİÇBİR HUKUKİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYANILARAK; DİGİTUS’IN İLGİLİ ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINDAN HABERDAR OLDUĞU VEYA HABERDAR OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ VE/VEYA BU ŞEKİLDE BİR İDDİA VEYA TALEPTE BULUNULARAK; OYUN VE İÇERDİĞİ HER NEVİ İÇERİK VE HİZMETLERİN, KULLANICI TARAFINDAN KULLANIMI VEYA YANLIŞ KULLANIMINDAN KAYNAKLI HER NEVİ DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, SONUÇ ODAKLI, KİŞİSEL, CEZAİ VEYA ÇOKLU ZARAR TAZMİNATLARINDAN; HER TÜR AĞIR İHMALDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN VE SONUÇLARDAN ÖTÜRÜ KULLANICI’YA VEYA KULLANICI İLE OLAN İRTİBATINDAN NEŞET EDEN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.
19.2. KULLANICI, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU HAK VE YETKİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İHLALİ HALİNDE BU İHLALDEN ÖTÜRÜ, İHLAL EYLEMİNDE BULUNANLARA MUKABİL DAVA İKAME ETME VEYA ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKINI HAİZDİR. BU GİBİ DURUMLARDA DİGİTUS, KULLANICI’YI, RESMİ MAKAM VE MERCİLER NEZDİNDE İLGİLİ HAKKININ VEYA YETKİSİNİN DAYANAĞI OLAN VARSA UHDESİNDEKİ DİJİTAL VERİ VE DELİLLERİN, YASAL SAKLAMA SÜRESİ İÇİNDE VE RESMİ MAKAM VEYA MERCİLER TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ ŞARTIYLA, BUNLARI SUNARAK, HER ZAMAN DESTEKLER.
19.3. KULLANICI, HİÇ BİR HAL VE ŞART ALTINDA DİGİTUS’A KARŞI, VARSA İLGİLİ DAYANAK EYLEMİN VEYA İHLALİN KONU EDİLDİĞİ TALEPLERİNDE BİREL İŞLEM İÇİN TEKİL ÖDEME MEBLAĞINDAN DAHA FAZLA BİR MEBLAĞI TALEP EDEMEZ.


20. MÜCBİR SEBEPLERİN ETKİSİ
DİGİTUS, mücbir sebepler, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi DİGİTUS’ın kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın DİGİTUS’ın kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşme’yi ifa edememekten sorumlu olmayacaktır.


21. TEMLİK ve NAKİL
21.1. Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında veya Oyun ve içerdiği her nevi hizmet veya içeriklerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde uhdesinde bulundurduğu hiçbir hak veya yetkiyi, bunlarla ilgili elde bulundurma dayanağının varsa bile mülkiyet vasfı bulunması dikkate alınmaksızın, DİGİTUS’ın yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.
21.2. DİGİTUS, bu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Oyun ve içerdiği her nevi içerik ve hizmetlerle ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.
 
22. YETKİ
DİGİTUS ile Kullanıcıları arasında DİGİTUS tarafından sunulan Oyun ve içerdiği her nevi içerik ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


23. SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI
İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi, DİGİTUS ve Kullanıcı arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya Kullanıcı’nın Oyun ve içerdiği her nevi içerik veya hizmetleri kullanması, Kullanıcı ve DİGİTUS arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. İşbu Sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu Sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.


24. FERAGAT EDİLMEZLİK
DİGİTUS’ın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir.
DİGİTUS’ın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.

bottom of page